PODMÍNKY PRO ZAPŮJČENÍ ČISTÍCÍHO STROJE KÄRCHER PUZZI 10 /1

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Z DŮVODU STĚHOVÁNÍ PROVOZOVNY JE MOŽNÉ ZAPŮJČENÍ STROJE POUZE V OMEZENÝCH PODMÍNKÁCH. OMLOUVÁME SE ZA ZHORŠENÍ KOMFORTU!

PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ


ČISTÍCÍ STROJE JSOU VIDITELNĚ OZNAČENY ( ZNEHODNOCENY ) NÁZVEM FIRMY A TEL. ČÍSLEM.

 • Stroj nelze zapůjčit osobám s trvalým bydlištěm na městském či obecním úřadě!

 • Předmětem zapůjčení je extrakční tepovací přístroj KÄRCHER PUZZI 10/1 vč. nástavců. Zapůjčení stroje předchází vždy zaslání mailové objednávky.

 • Při podpisu dohody o předání stroje musí být zároveň složena vratná kauce ve výši 4000,- Kč. Nájemce je povinen předložit doklad totožnosti a zadat telefonní číslo.

 • Doba zapůjčení je max. 23 hodin od převzetí přístroje zákazníkem. Cena za víkend je shodná jako jiné 2 noci v týdnu.

 • K čištění lze použít POUZE přiložené speciální ( nepěnivé ) čistící prostředky. Je zakázáno použití vlastních čistících prostředků, neboť hrozí poškození přístroje.

 • Teplota vody v nádrži pro čištění musí být max. 50°C

 • Nájemce svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou přístroje a neshledal žádné závady ani poškození. Pronajímatel nezodpovídá za škody způsobené provozem pronajatých předmětů. Nájemce nesmí žádným způsobem do vypůjčeného stroje zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem.

 • Nájemce je povinen vrátit vypůjčené přístroje nepoškozené, kompletní, funkční a řádně očištěné. Za znečištěné zboží bude nájemci účtováno 200,- Kč. Případné poškození přístroje nebo jeho součástí je nájemce povinen vždy neprodleně ohlásit pronajímateli.

 • Částka za náklady spojené s čištěním přístroje a jeho součástí nebo s jeho opravou bude odečtena ze složené kauce.

 • V případě zničení či ztráty přístroje je nájemce povinen bezodkladně uhradit plnou výši ceny nového zboží.

 • Tepovací přístroj KÄRCHER PUZZI 10/1 je určen pro čištění kobercové krytiny a čalounění za mokra a to pouze v souladu s přiloženými bezpečnostními pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu.

          Přečíst návod:

KOMPLETNÍ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE KÄRCHER PUZZI 10/1

 • Pronajímatel neručí za škody vzniklé na majetku a zdraví. Riziko spojené s používáním stroje a čistících přípravků nese pouze nájemce.

 • Nájemce je povinen užívat přístroj pouze pro svůj účel, je zakázáno půjčovat jej dále třetí osobě.

 • Nájemce podpisem smlouvy stvrzuje převzetí přístroje i s případnými nástavci a čistícími prostředky a zavazuje se k navrácení přístroje ve stanovenou dobu. Následně je pronajímatel povinen vrátit nájemci celou nebo poníženou kauci.

 • Částka za zapůjčení stroje je splatná HOTOVĚ při jeho navrácení.

 • Dopravu stroje nezajišťujeme, ale jeho velikost umožňuje převoz i v osobním voze. Zákazník stroj přebírá na předem smluveném místě a zde jej opět v dohodnutý čas vrací.

 • Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků.

OBJEDNAT ZAPŮJČENÍ STROJE